เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานระบบ TAT Media Assets (TMA)
Terms and Conditions of Use of the TAT Media Assets (TMA)

ข้อกำหนดแบ่งตามประเภทของสื่อ Terms for each media


ข้อกำหนดการใช้งาน Terms of use

1. การนำไฟล์ภาพถ่าย ภาพยนตร์และไฟล์เสียงทุกประเภท รวมทั้งไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ ในระบบ TAT Media Assets ไปใช้งานในทุกประเภทสื่อ จะต้องระบุข้อความว่า ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ Copyright of The Tourism Authority of Thailand ด้วย

The statement “Copyright of the Tourism Authority of Thailand (TAT)” must be indicated in the photographs, motion pictures, and all types of audio files, as well as print media files taken from the TAT Media Assets that are used on all types of media.

2. ไม่อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยเด็ดขาด

The Tourism Authority of Thailand (TAT)’s logo is prohibited to use in all types of public relations media.

3. ในกรณีที่นำไปจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อจัดทำสื่อเสร็จสิ้นแล้วจะต้องจัดส่งตัวอย่างสื่อนั้นให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 ชุด ภายในเวลา 4 เดือน ตามที่อยู่ดังนี้

กองวางแผนและผลิตสื่อ (TAT Media Assets)

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

For the use in the form of print media, 3 sample copies of the print media must be submitted to the Tourism Authority of Thailand within 4 months after the work has been completed via e-mail: [email protected] or

Promotional Material Production Division (TAT Media Assets)

1600 Phetchaburi Road, Makkasan

Ratchathewi, Bangkok 10400

4. ในกรณีที่เป็นสื่อออนไลน์ หรือ Social ต่าง ๆ เมื่อนำภาพไปใช้งาน จะต้องทำการส่งตัวอย่างสื่อออนไลน์ (URL) ของสื่อดังกล่าวมาที่ Email : [email protected]

For the use on online media or social media, a sample of that online media (URL) must be submitted via e-mail: [email protected].


ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
Copyright of the Tourism Authority of Thailand (TAT)

ภาพถ่าย ภาพยนตร์วีดิทัศน์ที่เป็นเรื่อง ภาพยนตร์ Footage ไฟล์เสียง และไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ ที่อยู่ในระบบ TAT Media Assets (TMA) ทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใดฝ่าฝืนนำไปใช้ในเชิงธุรกิจการค้าโดยมิได้ขออนุญาตจะถูกระงับการใช้งานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและถือเป็นความผิดในการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

กองวางแผนและผลิตสื่อ
โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 1160-65
โทรสาร 0 2 253 7450
อีเมล : [email protected]

Every photograph, motion picture, video, video footage, audio file, and print media file on the TAT Media Assets (TMA) is the exclusive copyright of the Tourism Authority of Thailand (TAT). Any person who has breached the terms by using it for commercial purposes without authorisation will be suspended by TAT and will be regarded as a copyright infringement.

Promotional Material Production Division (TAT Media Assets)
Tel.: 0 2250 5500 Ext. 1160-65
Fax: 0 2253 7450
E-mail : [email protected]