วิธีการใช้งานเว็บไซต์ TAT Media Assets (Website Instruction)

วีดีโอการใช้งานเว็บไซต์ (Video)
เอกสารคู่มือการใช้งาน (Manual)

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของเว็บไซต์ ประกอบด้วยการสมัครสมาชิก การค้นหาข้อมูล การทำคำร้องขอไฟล์ และอื่นๆ

Instruction on using the site. Including register, search, requesting file usage, etc.