วิธีการใช้งานเว็บไซต์ TAT Media Assets (Website Instruction)

วีดีโอการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้น
เอกสารคู่มือการใช้งานเบื้องต้น

วิธีการใช้งานเบื้องต้นของเว็บไซต์ ประกอบด้วยการสมัครสมาชิก การค้นหาข้อมูล การทำคำร้องขอไฟล์ และอื่นๆ

Instruction on using the site. Including register, search, requesting file usage, etc.

วีดีโอการใช้งานเว็บไซต์ (Video) E-Brochure
เอกสารคู่มือการใช้งาน (Manual) E-Brochure และ E-Commerce

วิธีการใช้งาน E-Brochure และ E-Commerce

Instruction on using E-Brochure and E-Commerce.